Vedtægter

 

 

Vedtægter

Love for

Ekspeditionsarbejdernes Klub i SAS Danmark

 

 

 

1.

Klubbens formål er at:

samle alle Ekspeditionsarbejdere i en faglig klub,
arbejde for forbedring af medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdsmiljø og uddannelse, arbejde for at alle medlemmer af klubben der ønsker det, kan få størst mulig indflydelse på eget arbejde,
sørge for at overenskomster, lokalaftalerne og arbejdsmiljølove overholdes både af firmaet og medlemmerne,
fremsætte krav til fornyelse af overenskomsterne,
samarbejde med andre arbejdergrupper i og uden for SAS koncernen,
påtale uretfærdigheder af enhver art,
styrke det faglige fællesskab og sociale samvær,
være bindeled mellem medlemmerne og fagforeningen.

 

 

 

2.

Alle Ekspeditionsarbejdere skal være medlem af klubben.

Nyansatte skal senest den 1. i efterfølgende måned efter ansættelsen, indmelde sig i klubben, samt være medlem af 3F Kastrup.

De til enhver tid vedtagne kontingenter til klub og fagforening trækkes af lønnen.

 

 

 

3.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. En lovligt indkaldt generalforsamling kan træffe beslutning om et hvert forslag, der er fremsendt rettidigt, uanset de fremmødtes antal.

 

Forslag vedtages ved almindelig stemmeflerhed, dog jf. § 14.

 

Såfremt bestyrelsen skønner, at et indkommet forslag har stor betydning for klubbens medlemmer, kan den beslutte at forslaget sendes til urafstemning blandt klubbens medlemmer på arbejdspladsen. Dette skal meddeles ved opslag eller ved at af klubbens medier; hjemmeside, klubavis, gruppemail, før generalforsamlingen.

 

 

Adgangs- og stemmeberettiget er et hvert fremmødt medlem af klubben.

 

 

 

4.

Generalforsamlingen afholdelse hvert år i november måned og indkaldes med mindst 15 dages varsel.

Generalforsamlingen afholdes i lige uger i lige år, og ulige uger i ulige år.

Indkaldelsen sker ved opslag på arbejdspladsen eller via mindst ét af klubbens medier hjemmeside, klubavis, gruppemail.

 

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, lønnummer og afdeling.

Sommerfest afholdes inden 1/7 hvert år og efter samme princip som indkaldelse til GF. Lige uger i lige år og ulige uger i ulige år.

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6 dage før generalforsamlingen.

Følgende punkter skal som minimum indgå i dagsordenen på en ordinær generalforsamling:

 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Orientering fra miljøassistenten
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt

 

På generalforsamlingen aflægges regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse.

Regnskabsåret er fra 1. september til 31. august.

 

 

Såfremt beretningen forkastes afbrydes generalforsamlingen. Bestyrelsen skal da inden for en periode på 3 uger gennemføre en ekstraordinær generalforsamling med punktet

”Beretning” på dagsordenen, hvor den samme beretning igen forelægges til godkendelse.

Indtil der er vedtaget en beretning varetager den afgående bestyrelse foreningens drift i nødvendigt omfang.

Der kan i denne periode ikke indgås aftaler med ledelsen, uden at disse forud er godkendt af 3F Kastrup.

 

Såfremt beretningen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, fortsætter den ordinære generalforsamling umiddelbart her efter.

 

Såfremt beretningen igen forkastes er bestyrelsen afsat. Bestyrelsen skal da inden for en periode på 3 uger gennemføre en ekstraordinær generalforsamling med punktet “Valg” på dagsordenen.

 

Indtil en ny bestyrelse er valgt, varetager den afgående bestyrelse foreningens drift i nødvendigt omfang.

Der kan i denne periode ikke indgås aftaler med ledelsen, uden at disse forud er godkendt af 3F Kastrup.

 

 

 

5.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 10 % af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter forslag om det, med angivelse af dagsorden.

 

Mindst 90 % af underskriverne skal være til stede ved den ekstraordinære generalforsamling.

Hvis dette ikke er tilfældet skal dirigenten aflyse generalforsamlingen.

 

Indkaldelse sker på samme måde som ordinær generalforsamling..

 

 

 

6.

Bestyrelsen består af 1 formand (tillidsmand), 1 næstformand, 1 kasserer, og 7 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen:

I ulige årstal 1 formand (tillidsmand), 3 medlemmer og et mindretalsbeskyttet medlem fra Traktorgruppen.

I lige årstal 1 næstformand, 1 kasserer, 2 medlemmerog et mindretalsbeskyttet medlem fra KR-T..

 

Ved valg af formand (tillidsmand), skal over halvdelen af samtlige stemmeberettigede stemme for vedkommende, for at denne er valgt.

 

Ved genvalg af formand (tillidsmand), uden modkandidat, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.

 

Er der kun foreslået det antal kandidater til den øvrige bestyrelse, som der er ledige pladser, betragtes de foreslåede som valgt uden afstemning.

 

Er flere kandidater foreslået, foretages skriftlig urafstemning blandt medlemmerne. Dog jf. regler for valg omfattet af mindretalsbeskyttelse.

 

 

 

6,1

 

Mindretalsbeskyttelse:

I bestyrelsen er 2 områdevalgt bestyrelsesmedlemmer

 

Hvis formand, næstformand eller kasserer kommer fra de pågældende områder, er der ikke krav på en mindretalsbeskyttet plads, dog således at den der sidder på en mindretalsbeskyttet plads først, udtræder når valgperioden udløber.

 

Et (1) bestyrelsesmedlem skal være fra Traktorgruppenog 1 bestyrelsesmedlem skal være fra vand og toilet.

 

 

Valg til de mindretalsbeskyttede pladser sker ved urafstemning i områderne, idet opstilling sker på generalforsamlingen.

 

 

 

Hvis ansatte fra Traktorgruppen eller vand og toilet, udover de mindretalsbeskyttede, ønsker opstilling til andre poster i bestyrelsen, sker valget på samme måde som for øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

 

6,2

Der vælges to bilagskontrollanter og én suppleant. Valget sker direkte på generalforsamlingen, perioden er ét år.

 

Der vælges et stemmeudvalg på 8 medlemmer og fire suppleanter.

Valget sker direkte på generalforsamlingen, perioden er ét år.

Udvalget konstituerer sig selv med en formand.

 

 

6,3

Der kan kun opstilles til én post i hver mulig valgrunde.

 

a/ Formandsvalg b/ Kasserer, næstformand, bestyrelsesmedlem, suppleant

 

 

7.

Bestyrelsen forestår klubbens ledelse mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsen udpeger af sin midte en sekretær der fører protokol over alle møder og generalforsamlinger.

Protokoller, aftaler og lignende skal opbevares på betryggende måde.

 

Generelle aftaler om løn- og ansættelsesvilkår skal godkendes af klubbens bestyrelse før de er gyldige.

Sådanne aftaler gives til 3F Kastrup til orientering.

 

Bestyrelsen fastsætter regler for udbetaling af fødselsdags- og jubilæumsgratialer.

 

 

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde vedtages af bestyrelsen efter hver generalforsamling.

 

Miljøassistenten deltager i bestyrelses møder, med taleret men uden stemmeret.

 

Bestyrelsen indkalder orienterings- og talsmandsmøder efter behov.

 

8.

Alle medlemmer kan forlange klubbens bistand i sager af faglig eller personlig karakter, der vedrører deres ansættelse i SAS.

 

Ingen medlemmer må egenhændigt indgå aftaler om løn- eller arbejdsforhold med ledelsen.

 

Uoverensstemmelser af faglig karakter mellem medlemmer af klubben og SAS skal forelægges formanden (tillidsmanden) eller bestyrelsen.

 

Såfremt et medlem modarbejder klubben, eller omtaler andre medlemmer i nedsættende betydning, kan bestyrelsen indkalde vedkommende til et bestyrelsesmøde, hvor medlemmet har mødepligt.

 

Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens gældsforpligtigelser.

 

 

 

9.

Regnskabsåret er fra 1. september til 31. august.

 

Kassereren skal føre klubbens regnskab nøjagtigt med angivelse af samtlige indtægter og udgifter, således at bestyrelse, bilagskontrollant og revisor kan efterse dette.

 

Kassereren har til enhver tid pligt til, på bestyrelsens, bilagskontrollanternes eller revisorens forlangende, at redegøre fuldstændigt for regnskabet.

 

Kontanter, ud over hvad der bruges i den daglige drift, indsættes på konti i klubbens navn i en bank efter bestyrelsens beslutning. Der kan kun hæves på konti af to underskriftsberettigede i foreningen.

 

 

 

10.

Klubbens årsregnskaber revideres af en statsautoriseret revisor der vælges af bestyrelsen. Revisoren laver og underskriver et revisionsprotokollat som kasseren forelægger for bestyrelsen og generalforsamlingen.

 

Revisoren har ret til at foretage uanmeldt regnskabseftersyn.

 

Revision skal være tilendebragt 8 dage før generalforsamlingen.

 

Revisoren kan forelægge mulige revisionsbemærkninger for generalforsamlingen.

 

 

 

11.

Klubbens bilagskontrollanter gennemgår indtægts- og udgiftsbilag mindst én gang i hvert kvartal. Bilagskontrollanternes bemærkninger skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde.

 

 

Bilagskontrollanterne kan forelægge mulige bemærkninger for generalforsamlingen.

 

12.

Repræsentanter for 3F Kastrup kan indbydes til alle klubbens møder og generalforsamlinger, hvor de har taleret men ikke stemmeret.

 

Klubben er til enhver tid underlagt lovene i 3F hovedforbund og 3F Kastrup.

 

 

 

13.

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhandle de nærmere vilkår i forbindelse med optagelse af andre afdelinger/grupper. Eller fusion med andre faglige klubber. Der skal udarbejdes formueopgørelse med henblik på medlemskab/fusion på lige vilkår.

 

 

 

14.

Klubben kan kun nedlægges, hvis det vedtages med ¾ flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen, og det efterfølgende godkendes ved en urafstemning, hvor ¾ af de afgivne stemmer skal være for nedlæggelse.

Ved nedlæggelse tilfalder klubbens midler et alment velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

 

 

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

20. november 2019

 

 

 

Mødets dirigent                                Mødets referent

 

 

 

 

 

Bestyrelse:

 

 

 

 

Godkendt af 3F Kastrup den