Tørnaftale

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

3F Ekspeditionsarbejderne

 

SGH-KR02 – 2021

Vedrørende: Tidsbestemt Tørnaftale

 

  1. Formål/baggrund

Aftalen beskriver retningslinjerne, der er gældende for tørnlægning af vagter.

Denne aftale er indgået mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejdernes Klub.

Der er enighed om, at aftalen ikke er et udtryk for hver parts forståelse af overenskomstens bestemmelser og kan ikke bruges som fortolkningsbidrag i en evt. fagretlig sag.

 

  1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere på skiftehold under Ekspeditions-arbejdernes Klubs forhandlingsområde.

 

  1. Aftalens ordlyd

Arbejdstid: 

Der kan arbejdes på fast dag-, aften-, nat- , 2- og 3-holdskift.  Som udgangspunkt udføres arbejdet som 2- eller 3- holdskift, dog med faste frivillige hold som defineret nedenfor.

Ekspeditionsarbejdernes Klub får præsenteret de tal/oplysninger, der ligger til grund for fastsættelsen af antallet af medarbejdere på faste hold, på dialogmøder.

Ingen arbejdsdag kan tørnlægges med mindre end 6 timer ekskl. frokost.

Der kan med virkning fra 13. september ikke planlægges med enkeltstående fridage for fuldtidsansatte.

Med virkning fra 06. september til 13. september, vil der ske reduktion i enkeltstående fridage i takt med tilgang af nye deltidsansatte i produktionen.

 

Fast dag:

Den gennemsnitlige arbejdstid udgør 35,5 timer pr. uge. Tidligste indmøde fra kl.  04.00, seneste vagt slut kl. 15.00.

 

 

 

Fast aften:

Den gennemsnitlige arbejdstid udgør 34 timer pr. uge.  Tidligste indmøde fra kl. 14:00, seneste vagt slut kl. 24.00.

Fast nat:

Den gennemsnitlige arbejdstid for fast nat udgør 34 timer pr. uge. Tidligste indmøde fra kl. 22:00, seneste vagt slut kl. 08:30.

Fast nat planlægges med 7 sammenhængende arbejdsdage og 7 fridage for en bedre tørnrytme.

Der er dermed enighed om at der kan være op til 7 døgn mellem to fridøgn jf.  Bekendtgørelse om hvileperioder og fridøgn §23.

For fast nat opgøres arbejdstiden altid over en 52 ugers periode.

 

  1. Generelt

Der fremsendes umiddelbart en mail til berørte medarbejdere, med mulighed for at tilkendegive ønsker om fast dag/aften/nat.

Eventuelt ændring af arbejdstid sker i henhold til Industriens Overenskomst.

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft pr. 1. september 2021.

Aftalen bortfalder pr. 15. januar 2022 uden yderligere varsel, medmindre andet aftales.

Parterne forpligter sig til at mødes i perioden, med henblik på udarbejdelse af en fremadrettet aftale.

 

København, den 16. august 2021

 

 

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S:                 For 3F Ekspeditionsarbejderne:

 

 

 

 

___________________________                                     ________________________

Hans Henrik Spangenberg                                          Bo Larsen

Administrerende direktør i SGH                                 Tillidsmand/Formand