3f-kastrup


Arkiver

Brugere
online: 1

Eks. Arb. Klub

“RIGETS” TILSTAND

Vi er i øjeblikket i gang med de lokale lønforhandlinger, som vi først forventer afsluttet efter sommerferien. Vi vender tilbage med nyt, når der er noget at melde ud.

Der har været en del dialog omkring frokost aftalen, og vi har afholdt møde med drift ledelsen for at finde en løsning. Vi er pt. der hvor vi snakker om vi evt. kan finde en holdbar løsning.

Angående bæretilladelser er der flere medarbejdere som har fået deres tilladelser tilbage. Tillykke og på snarlig gensyn til vores gode kollegaer.

Husk altid at overholde gældende regler og procedurer.

Mvh bestyrelsen

SOMMERFEST

Grundet lav tilmelding, 9 stk,  aflyser klubben vores sommerfest onsdag d. 31/5/2017.

Vi vender tilbage med en evt. ny dato.

Hilsen

Bestyrelsen

 

Sommerfest

Til alle kollegaer

Årets forårsfest kommer I år til at foregå på en anden måde end vi plejer at gøre. Vi afholder i år arrangementet

Dato: 31/05/2017

Sted: 3F Kastrup

Tid: 12.00-18.00

Der vil i år være et fagligt tema, omhandlende og gennemgang af nogle af vores lokalaftaler.

Der vil som altid være mulighed for at få en øl, lidt vin eller sodavand. Ligeledes vil der blive serveret hjemmelavet Chili Con Carne. Maden vil blive serveret fra kl. 14.00.

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt.

Svar udbedes senest 30/05/2017 kl.12.00 til stig.brenoe@sas.dk

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Cargo kørsel

Klubben, de faglige fra Spirit og ledelsen har holdt det sidste møde vedrørende overgangen for de 36 kollegaer i Cargo kørslen. Det er nu besluttet hvilke fem der bliver i KR og alle er blevet orienteret af firmaet. Firmaet har fastholdt at overgangen skal effektueres pr. 1/5/2017, selvom klubben ønskede at man udskød dette, til alle ubekendte spørgsmål var blevet besvaret. De øvrige har efter eget ønske valgt at blive overført til Spirit, og der foreligger nu en del ubesvarede spørgsmål, som skal afklares af de faglige i Spirit. Det ligger dog fast at ingen går ned i løn, at planlagt ferie respekteres og at de overførte fortsætter i nuværende tørn ind til vintertørnen i november.

Derfor er det et faktum, at de mindre belastende job, fremover stort set er totalt udfasede i KR. Klubben mener ledelsen har begået brud på Samarbejdsaftalens ord og ånd og det er rejst på det først kommende SU.

Det er med stor beklagelse, at vi må sige farvel til disse gode kollegaer.

 

Hilsen klubben

OK 17

3F Kastrup gør klar til konflikt

18-04-2017

Torsdag den 20. april kl. 12.00 offentliggører Forligsmanden afstemningsresultatet.

Vi gør klar, hvis det bliver et Nej, og konflikt bliver en realitet.

Et mæglingsforslag omfatter hele LO/DA området, og statens Forligsmand har i henhold til ”Lov om mægling i arbejdsstridigheder” – den vi i daglig tale kalder forligsmandsloven, sammenkædet afstemningerne i én afstemning.

Det er altså resultatet af de samlede afstemninger i alle forbund, der er afgørende for, om mæglingsforslaget er forkastet eller vedtaget.

For at forkaste et mæglingsforslag kræves:

1. Hvis 40% af de stemmeberettigede har deltaget i afstemningen: Et almindeligt flertal kan forkaste mæglingsforslaget.

2. Hvis færre end 40% af de stemmeberettigede har deltaget i afstemningen: Der skal stadig være flertal i mod, men mindst 25% af alle stemmeberettigede skal have stemt imod (altså stemt nej), for at mæglingsforslaget er forkastet.

Hvis mæglingsforslaget forkastes, vil konflikten være en realitet fra tirsdag den 25. april fra normal arbejdstids begyndelse.

Vi orienterer løbende via Facebook, Hjemmeside og mails til tillidsrepræsentanterne.

 

Som en evt. konsekvens  af et nej, skal alle sørge for at gå ind på 3F Kastrups hjemmeside og rette deres kontaktoplysninger så der vil fremgå en mailadresse. Dette er meget vigtigt, for at man kam modtage evt. konfliktunderstøttelse. Det skal gøres via  MIT 3F nede i bunden af deres forside. Der skal bruges nem-id for at klare dette.

OK 17

For alle dem som ikke har stemt, kan i kontakte Karin Dinsen fra 3F Kastrup på tlf nr 22 86 04 44. Karin vil så guide jer igennem, og det tager kun ca 1 minut.  Klubkontoret er lukket i påsken.

GOD PÅSKE

mvh bestyrelsen

TALSMANDSVALG

Så er valget til talsmand i deltidsgruppen afsluttet, og stemmerne  er afgivet som følger:

Danni Merkelsen 11 stemmer

Daniel Jansen 8 stemmer

Mohammed Boudlal 17 stemmer

Kim Ryborg Marcuslund 11 stemmer

Niclas Meyer 14 stemmer

Hermed er Mohammed og Niclas valgt, og klubben ønsker tillykke med valget.

Den nye talsmandsgruppe vil blive opdateret her på siden under talsmænd.

 

OK 17

Hermed en opfordring til klubbens medlemmer om vigtigheden af at stemme om vores OK. Klubben anbefaler at man stemmer nej til forslaget.

De der ikke har nået at stemme elektronisk vil snarest modtage en stemmeseddel med posten, hvori der er angivet sidste frist for afgivelse af stemme.

Mvh bestyrelsen

Bæretilladelser og ID-billetter

Klubben har i dag været til organisationsmøde med firmaet i Dansk Industri, vedrørende bæretilladelser og midlertidig fratagelse af ID-billet rettigheder, hvor vi stadig ikke kunne nå til enighed. Sagen kører nu videre i det faglige system, og der er umiddelbart ingen tidshorisont, på hvornår der foreligger en afgørelse.

Uenigheden går på at vi fastholder, at SGH ikke behøver at opsige kolleger. I vores store firma skal der plads til få kolleger uden bæretilladelse.
Firmaet er ikke enige med os.

Hilsen Pyrus-Bo og Ole

Cargo kørsel

Klubben og repræsentanter fra kørslen, har i går holdt møde med ledelsen, omkring den eventuelle overdragelse af Cargo kørslen til Spirit.
Vi er her til eftermiddag blevet meddelt fra ledelsens side at vores forslag er blevet afvist, til trods for at vi levede op til firmaets krav om en reducering på otte fuldtids stillinger. Cargo kørslen skal altså tilgå Spirit, med virkning fra d. 1/5/2017, selv om klubben er dybt uenig.
Når ledelsen gennemfører dette, vil der formentligt ske ændringer. Men klubben vil naturligvis ikke acceptere en forringelse for den enkelte, selv om løn og tillæg i SPIRIT er sammensat på en anden måde end i KR.
Det er værd at nævne, at vi som klub først er blevet orienteret, efter beslutningen var taget af ledelsen.
Et faktum er, vi skal være længere på arbejdsmarkedet, derfor er vi også bekymrede over at de mindre belastende job, fremover er næsten udfasede i KR.

Deltids formand hallen

Klubben har dags dato fået forhandlet på plads, at deltids formænd i hallen fremover, med virkning fra 1/3/2017, får 100% tillæg, ligesom en Loading Supervisor (75%) gør på rampen.

Fagligt kontingent

Klubben har dags dato modtaget bekræftelse fra SKAT, hvori de meddeler at der er foretaget  indberetning fra ekspeditionsarbejdernes klub, af fagligt kontingent 2016  i rubrik 50.

Der vil blive sendt en besked fra SKAT til alle, når rettelsen er foretaget.

MVH Bestyrelsen

Organisationsmøde 27/3/2017

Klubben er indkaldt til organisations møde i DI vedr. behandlingen af midlertidigt fratagelse af ID-billet rettigheder og sagen om bære tilladelser mandag den 27/3/2017.

Derfor vil kontoret være lukket hele dagen.

Talsmandsvalg

Så er opstillings perioden overstået. I nogle områder er der ingen opstillede talsmænd denne gang.

Det eneste sted der vil blive foretaget valg, vil være i deltids gruppen, hvor der er fem opstillede kandidater til to pladser. Deltids folkene har fået tilsendt en besked på SAS mail, hvor der kort er beskrevet hvordan valget vil foregå. Valget vil vare til og med mandag den 3/4/2017.

Derefter vil den nye talsmands gruppe blive offentliggjort på hjemmesiden.

Cargo kørsel

Cargo kørsel mulige sammenlægning med Spirit

 

SGH har informeret klubben om at de påtænker at lade Cargo kørslen overgå til Spirit.

Driftsledelsen har afholdt to infomøder onsdag den 15. marts i afdelingen omkring tingene.

 

Der skal spares otte FTE og kvaliteten skal forbedres. De otte FTE som firmaet vil spare, forbliver i KR.

Klubben, og repræsenter fra Cargo kørslen, mødes med ledelsen onsdag den 22. marts. Klubben arbejder på, om der kan findes en løsning, så Cargo Kørslen kan forblive i KR og i Ekspeditionsarbejdernes Klub.

Hilsen Bestyrelsen

Bæretilladelser

På et bestyrelsesmøde onsdag den 22/2 besluttede en enig bestyrelse at kommentere på sagen omkring bæretilladelser.
Klubben har gennem længere tid forhandlet/diskuteret med firmaet omkring tolkning af det nye direktiv for transport af våben.
Det er nu sendt til et organisationsmøde. Firmaet bliver ved med at fastholde standpunktet, at man mister sit job i SGH hvis man ikke kan godkendes af politiet til erhvervsmæssig transport af våben. Dette til trods for at man stadig er i besiddelse af sit havnekort, som man er godkendt til af PET, men firmaet vil have at alle skal kunne hjælpe alle, samtidig med at man også vil passe på firmaets brand.
Klubben finder denne tolkning meget overilet, vi er meget chokeret over den skrappe reaktion fra firmaets side, og det er samtidig en væsentlig ændring af vores ansættelsesvilkår, som vi ikke mener firmaet har oplyst klart og tydeligt nok.
Vi har efter møder med politiet, fået klarhed for at de afventer ministerens svar på om de overfortolker direktivet.
Vi afventer nogle svar fra ministeren på spørgsmål, som er stillet i folketingssalen og som han er tvunget til at svare på skriftligt.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Midlertidig fratagelse af billetrettigheder

Der ligeledes afholdt mæglingsmøde ang.  midlertidig fratagelse af billet rettigheder, der kunne ikke opnås enighed i sagen. Vi har forbeholdt os retten til at videreføre sagen til organisations møde.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Talsmandsvalg

Så er det ved at være tid til talsmands valg i områderne.
Meld dit kandidatur hvis det har din interesse at repræsentere dine nærmeste kollegaer i området, send en mail til tom-richard-s.hjarsen@sas.dk
Strukturen vil se således ud:
2 mand fra 12 timers.
1 mand bagerhold.
2 mand B 6-10
1 mand fast aften
1 mand fast nat.
2 mand COD.
2 mand KR-R.
2 mand deltid.
4 mand hallen/indkørsel.
1 mand lærlinge.
Der vil være en opstillings periode til og med fredag 17 Marts.
Når opstillings perioden er slut, vil valget blive gennemført elektronisk pr. mail, Mere info følger.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Industriens pension og forsikring

Der vil igen i år være mulighed for at få tjekket sin pension hos Industriens Pension. Vi har også fået oprettet et samarbejde med Gjensidige forsikring, hvor der også vil være en repræsentant, Mikkel, tilstede sammen med Torben på klubkontoret mellem kl 13.00-15.00 på følgende datoer:

Onsdag 8.2

Onsdag 1.3

Onsdag 5.4

Onsdag 3.5

Onsdag 7.6

 

Bestyrelses seminar

Den 24.-26. januar afholdt den nye bestyrelse et vellykket 3-dages seminar.

Formålet var både at få lært hinanden bedre at kende, afstemme forventninger til hinanden, men også gennemgå en række emner i den koncentrerede tid, der var til rådighed.

Der blev gennemgået lokalaftaler. I forbindelse med gennemgang og arbejdet omkring tolkning af disse er det besluttet, at der i foråret vil blive meldt ud og åbnet op for tilmelding til fyraftensmøder under parolen ”Kender du dine lokalaftaler? ”. Fyraftensmøderne vil ske i samarbejde med 3F Kastrup – mere info følger på hjemmesiden.

Udover gennemgang af lokalaftaler og klubbens vedtægter har vi fået nedsat udvalg, talsmandsstruktur og kommende talsmandsvalg. Vi har fået forberedt lokalforhandling  2017, fået udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde samt opfølgning på forslag fra generalforsamlingen.

I alt nogle gode dage med masser af gåpåmod og givtige faglige diskussioner.

Med venlig hilsen

Bo, Pyrus og Ole.

JULEVIN

Sidste frist for udlevering af julevin, er tirsdag d.31/01/2017.

Evt. overskydende vin vil blive solgt til indkøbs pris fra Onsdag 01/02/2017 på klubkontoret i klubbens åbningstid.

Prisen vil være 70,-kr pr flaske. Der kan kun betales kontant og med lige penge.

Der vil max. kunne købes 6 fl. pr mand.

Det vil kun være muligt med kontant betaling, og helst med lige penge.

Statusmøde 2

Vi har i dag holdt et nyt møde med ledelsen, vi stillede en del spørgsmål som vi afventer svar på, bl.a.  om hvor  i lufthavnen vores arbejdsdag begynder og slutter.
Vi vender tilbage når der er noget mere konkret nyt.

Spørgsmålet vedrørende ID-billetter og bæretilladelse, bliver pt. behandlet i 3F regi.

Kontoret er lukket tirsdag-onsdag-torsdag i næste uge på grund af bestyrelsesseminar.

 

 

 

Dialog med ledelsen 2

Efter dagens møde, bliver der kigget på forskellige løsninger.

Nye emner i dag var ID-billetter og gå hjemtider.

I vil blive informeret i det omfang der er nyt.

Er der spørgsmål, kig over på kontoret eller se efter os på stuerne fredag, hvor vi kommer rundt.

Mvh Bo, Pyrus og Ole

 

Dialog med ledelsen

Klubben er i dialog med ledelsen. Vi havde møde i dag og der er nyt møde på torsdag.
Emnerne er forskellige forhold i KR-R, bl.a. sæsonudsving og indkaldelse til/afvikling af overtid. Vi har endvidere rejst problematikken om manglende faglig tid.
Vi holder jer orienteret.

FAGLIGT MØDE

07/01/2017

Her til aften valgte kollegerne i KR at nedlægge arbejdet, grunden til dette var frustration over bla.

Manglende faglig tid, KR-R sæson udsving, tørne og manglende afholdelse af ASO, samt OT i fri weekender.

Vi har aftalt med ledelsen her til aften, at det allerede planlagte møde mandag, vil blive udvidet, så vi kan drøfte de uenigheder der er pt.

 

Jule og nytårs hilsen 2016

Jule og nytårs hilsen 2016.
Klubben ønsker kollegerne god jul og et godt nytår med jeres familier.
Vi er nu kommet ud på den anden side med den nyvalgte bestyrelse. Der venter et spændende, men nok også hårdt 2017. Vi er rigtig glade for den store valgdeltagelse i forbindelse med valget.
Vi vil hermed samtidig sige et stort og varmt tak til de bestyrelsesmedlemmer som ikke længere er en del af bestyrelsen, og tak for det store arbejde de har lagt for dagen.
Vi skal i det nye år forhandle overenskomst, som kun kommer til at omhandle løn.
Pas på hinanden derude.
Hilsen klubben

Valget 2016 afsluttet. Bo Larsen valgt som formand.

Valget 2016 er afsluttet. 884 kunne stemme. 737 har stemt.

Bo Larsen valgt som formand med 684 stemmer

Michael ” Pyrus ” Marstrand valgt som næstformand med 574 stemmer

 

Valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år:

Stig Brenøe med 396 stemmer

Leif ” Ikast ” Petersen med 240 stemmer

Hans Olle Ejehag med 237 stemmer

 

Valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år:

Ian Nachiket Madsen med 211 stemmer

Tom Hjarsen med 188 stemmer

Paw Karslund med 179 stemmer

 

Valgt som suppleant :

Jan ” Sosse ” Sørensen med 45 stemmer

 

 

Ikke valgt:

Søren ” Melon ” Poulsen med 142 stemmer / næstformand

Ivan Als med 174 stemmer / bestyrelsesmedlem

Shahaid Butt med 135 stemmer / bestyrelsesmedlem

Søren Hansen med 132 stemmer / bestyrelsesmedlem

Erik Sørensen med 121 stemmer / bestyrelsesmedlem

Henrik Bentsen med 70 stemmer / bestyrelsesmedlem

Khalid Mbarki med 52 stemmer / bestyrelsesmedlem

Villy Bondesen med 20 stemmer / suppleant

De sidste muligheder for at stemme til vores valg til bestyrelsen.

Der kan stemmes til og med den 19 december 2016.

I dag på klubkontoret i tidsrummet kl 11-13.

På mandag på klubkontoret i tidsrummet kl 11-12 og derefter i tidsrummet kl 12.15-13 hos 3F Kastrup, Saltværksvej 68.

Derefter starter Stemmeudvalget optællingen, og her på hjemmesiden vil resultatet blive tilgængeligt så snart de er færdige.

 

Mvh Stemmeudvalget

Torben fra Industriens Pension og Mikkel fra Nykredit Forsikring er på klubkontoret på onsdag kl 13-15

Torben fra Industriens Pension og Mikkel fra Nykredit Forsikring er på klubkontoret onsdag d 7 december fra kl 13-15

Medbring Nem-Id og så dig selv, så skal Torben nok rådgive om din pension og Mikkel kan give dig et tilbud på forsikringer.

 

I morgen er stemmeudvalget klar til at udlevere stemmesedler og julevin fra kl 11-16.

 

Mvh Klubben

 

Udlevering af julevin og afgivelse af stemmer til valget.

Der vil i perioden 21 nov 2016 – 19 dec 2016 være mulighed for at hente julevin og at stemme på de opstillede kandidater.

Det foregår på klubkontoret man-tir-tor-fre kl 11-13 og onsdag 11-16.

Der vil snarest muligt komme ekstra tider, så jer der arbejder f.eks på nathold også vil kunne få julevin og afgive stemmer.

 

Mvh Klubben

 

Valg til Ekspeditionsarbejdernes Klub’s bestyrelse.

  1. Valg til Ekspeditionsarbejdernes Klub’s bestyrelse.

 

Valgt til bestyrelsen:

Ole Johansson / Kasserer.

Sten Petersen / suppleant til bestyrelsen ( områdevalgt )

Toke Rubeksen / suppleant til bestyrelsen ( deltid )

 

Valgt til Bilagskontrollanter:

Claus de Lasson og Tommy Svensson er valgt som bilagskontrollanter med Jesper Balling som suppleant.

 

Valgt til Stemmeudvalg:

Claus de Lasson.

Tommy Svensson.

Brian Holm.

Michael Thomsen.

Rahat Hameed.

Michael Nord.

Suppleant

Jesper Balling.

Morten Lazzarotto.

 

 

På valg til følgende poster er: 

Formand: Bo Larsen, der var ingen modkandidat. Men skal stadig have 50 % +1 af alle stemmeberettigede kollegaer ifølge Industriens OK. for at denne er valgt som Tillidsmand.

 

Næstformand: Michael ”Pyrus” Marstrand og Søren ”Melonen” Nybo Poulsen.

 

Valg til ordinært medlem af bestyrelsen:

Ivan Als.

Henrik Bentsen.

Stig Brenøe.

Shahid Butt.

Hans Olle Ejehag.

Søren Hansen.

Tom Hjarsen.

Paw Karslund.

Ian Nachiket Møhring Madsen.

Khalid Mbarki.

Leif  ” Ikast ” Petersen.

Erik Sørensen.

Der er 6 ledige pladser til bestyrelsen, 3 pladser for 2 år og 3 pladser for 1 år.De 3 der opnår flest stemmer vælges for 2 år. De næste 3 vælges for 1 år.

 

 

Suppleant til bestyrelsen:

Villy Bondesen.

Jan Sørensen.

De 3 mindretals beskyttede områder, Vand & Toilet, Crew Car og Cargo Kørsel skal vælge en af de opstillede kandidater.

 

Mvh Klubben

Generalforsamling tirsdag 15 november 2016

Ekspeditions Arbejdernes Klub indkalder til ordinær generalforsamling 2016.

 

Tid: Tirsdag 15/11 kl. 16.15

 

Sted: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Bestyrelsens beretning.

 

  1. Regnskab.

 

  1. Kontingent.

 

  1. Orientering fra Miljøassistenten.

 

  1. Indkomne forslag.

 

  1. Valg.

 

  1. Evt.

 

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, løn nummer og afdeling.

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6 dage før generalforsamlingen.

 

Der serveres mad og øl efter GF, tilmelding til spisning skal ske senest fredag 11/11 kl. 12.00 på mail: ole.johansson2@sas.dk

Links til billeder fra vores fester 27 aug og 3 sep 2016.

4 september 2016

 

Så er der links til billederne fra vores fester.

 

27 august:

https://www.dropbox.com/sh/s1au44ar3io078y/AAAXj2fUG9u2Fml_Aq6QFh95a?dl=0

 

3 september:

https://www.dropbox.com/sh/22ujggt2e1nb5z6/AAA_uxoynMW2kBVMinfY1veaa?dl=0

 

I løbet af uge 36 burde samtlige billeder være tilgængelige på disse links.

Nye åbningstider på klubkontoret.

1 september 2016

 

Kære kolleger

Fra mandag den 5/9 vil der være nye åbnings tider på kontoret.

Åbningstider mandag til fredag fra 09.00-11.00

Dog onsdag også fra 13.00-16.00

Der vil nok være dage hvor kontor tiden ikke kan overholdes pga. møde aktivitet, dette vil fremgå på tavlen den pågældende dag.

Der vil fremover kun være en stilling på 37 timer ( 1 FTE ) på kontoret ifølge aftalen fra Maj 2016.

 

Fradrag klubkontingent 2015

14 juli 2016

 

Hej kolleger

Efter en meget lang kamp med SKAT og vores egne IT-systemer, er det endelig lykkedes at få sendt filen af sted til SKAT.

Der vil, så hurtigt som muligt, blive lavet en korrektion på vores årsopgørelser, hvilket vil blive oplyst i folks E-boks.

Bøbet vil blive reguleret med 1320,- kr ( man kan max fratrække 6.000,- kr )

 

Reception d. 29/7/2016

Mandag d 13-6-2016

Hej kollegaer

I anledning  af Ekspeditionsarbejdernes klub’s 70 års fødselsdag, inviteres I hermed til reception d 29/7/2016 mellem kl 13.00-18.00

Dette finder sted : 3F Kastrup Saltværksvej 68 2770 Kastrup.

Der vil denne dag være mulighed for at sige farvel til Bo Nielsen og Jørgen Westerberg.

 

Formanden og næstformanden trækker sig

25 maj 2016

At blive tillidsvalgt, for sine kollegaer og dermed stå i spidsen for Eks. Arb. Klub opfatter vi som det fineste man kan opnå.

De sidste, 11 år, har været utroligt spændende og ansvarsfuldt.

I starten var det med gode afsluttende lokaloverenskomster, senere blev der i takt med at vores branche, oplevede skærpet konkurrence, også et voldsomt pres på økonomien, på lønninger og på belastning.

Vi oplevede ligeledes luft pirater, der satte vores overenskomster under pres, alligevel lykkedes det 1000 kollegaer at ”rykke sammen” og bevare sammenholdet og dermed vores faglige styrke.

De seneste år har vi forhandlet, vi har presset, vi har argumenteret, med alt hvad vi formåede, på dels at beholde vores overenskomster intakte, og dels med et stort ønske/krav, for at vores afdeling, bliver ved med at være en del af SAS familien.

Det viste sig at være det hele værd og d. 4 Maj 2016 lykkedes det os at skrive en aftale, der betyder at vores afdeling bliver i SAS familien, i mindst 4 år.

Det pres og den usikkerhed, om hvad en ny ejer, betyder for vores daglige arbejdsliv, er dermed overstået, og vi ser nu en mulighed, for at vi alle kan starte på en frisk og genopleve den gamle SAS ånd, der igen kan gøre det sjovt at komme på arbejde.

I alle årene har vi haft en dejlig og god kontakt og mange oplevelser med kollegaerne og vi har forsøgt, efter bedste evne, at løse dagligdags udfordringer.

Det har været stort, og vi har nydt hvert øjeblik, men vi skal også være ærlige, det har været hårdt og når man har stået i spidsen og været ”på i over 11 år” er der et tidspunkt, hvor man må vurdere og erkende, om det ikke er nu at ”MISSIONEN er LYKKEDES” og vi er kommet til den erkendelse, at det nu er på tide, at nye kræfter tager over.

Vi har derfor den 25 maj, meddelt bestyrelsen, at vi trækker os fra vores poster og bestyrelse, med virkning fra torsdag d. 30 juni.

Tak for debatterne, tak for støtten, pas godt på hinanden og klubben, støt den nye formand, næstformand og bestyrelse og husk at tillidsvalgte kun er lige, netop så stærke, som kollegaerne gør dem til.

Bestyrelsen har enstemmigt den 25 maj valgt at konstituerer Bo Larsen som formand – Bo vil således fungerer som formand fra den 30 juni.

Bestyrelsen har ligeledes valgt at konstituere Søren Poulsen som næstformand – Søren vil således fungere som næstformand fra den 30 juni.

Begge poster vil således være på valg ved den ordinære generalforsamling til november 2016

 

aften åben

9 maj

Klub kontoret har aften åbent søndag d. 15/5 og Søndag 22/5 mellem kl 21.30 og 23.30, for afhentning af festbilletter.

 

KR bliver i SAS

4 Maj

KR fortsætter i SAS familien. Det er med stor glæde og tilfredshed at vi kan meddele at KR / Ekspeditions Arbejderne, vedbliver med at være en del af SAS, som vi kender det i dag. Ved meget hurtige og meget intense forhandlinger er det blevet muligt for Formanden og Næstformanden i klubben, på kollegaernes vegne, at indgå ny lokal overenskomst, der tilfredsstiller både klubben og SGH / SAS.

En del af Aftalen er at KR fortsætter i SAS familien.

Aftalen er uopsigelig indtil 1 marts 2020, hvilke ikke skal tolkes således at KR, så skal sælges i 2020, men det er så langt frem, som der kan planlægges i SAS, for den del.. En anden del af den samlede aftale indeholder en fleksibilitet aftale,  hvor “overskriften” er :

ALLE HJÆLPER HINANDEN.

Aftalen indeholder også en lønpakke, med en mindre lønstigning frem til 1 marts 2017, hvor der derefter skal aftales en ny løndel. ( lokaloverenskomst ) Andre lokalaftaler er låst fast til 1 marts 2018.

Aftalen indeholder ligeledes en reduktion af tillidsmands timer på klubkontoret.

Hele aftalen er en pakke aftale og det har været en ” Take it or leave it “, aftale, som vi er både stolte og tilfredse med. Forhandlingerne har været reelle og vi er ikke, på nogen måde blevet presset til en aftale, forhandlingerne har været åbne og i en venlig tone og vi har fået overbevist SAS, om at KR er bedre, både hvad angår kvalitet og pris, end noget andet fordyrende mellemled kan præstere. Vi har ikke som vi plejer at gøre ved lokalforhandlinger, haft mulighed for involvering af bestyrelse og forhandlingsudvalg, men har kun haft mulighed for at rådføre os med 3F Kastrup.

 

70 års fødselsdag

Klubbens 70 års Jubilæumsfester 27/8/2016 og 3/9/2016

Kære kollegaer og andet godtfolk, så er der gået 5 år siden sidste fest og nu er det tid igen. Det kommer igen til at foregå på hotel Scandinavia.
Det er som altid muligt at få sin ægtefælle/samlever/kæreste med mod en symbolsk betaling på 250,- kr. Det er ikke tilladt at tage en kammerat med……
Billetsalget starter 2/5/2016 kl. 11.00 på klubkontoret.
Der vil være billetsalg hver dag i klubbens åbningstid 11.00-13.00 dog er der åbent til kl 16.00 hver onsdag. Aften og nathold vil få mulighed for at købe billetter på specielt aftalte tidspunkter.
Der er selvfølgelig dresscode, pænt festtøj, da det er en stor fødselsdagsfest.
Hvis der er yderligere spørgsmål så kontakt klubben på 32324096 i klubbens åbningstid, eller kom over forbi kontoret.
Der er aftalt med hotellet at der vil være mulighed for at booke en overnatning, links til bestilling kommer snarest. Prisen for værelset er 620,- kr. Og vi har fået 50 værelser, og kan ikke få flere da alle øvrige værelser er lejet ud. Så det er først til mølle princippet der gælder her. Der er ligeledes en frist for hvornår værelset skal være booket. Parkering er gratis for dem som kører selv.

Ved afhentning af billetter for kollegaer, kræves en underskrevet fuldmagt, med navn og lønnummer på både den der afhenter og den pågældende kollega man henter for.

Hilsen festudvalget.

Fællesklubben af Ekspeditionsarbejdere

21 April

Ved et seminar den 20 og 21 April 2016, mellem bestyrelserne i Eks. Arb. Klub og Aviator klubben, blev det besluttet at oprette en fællesklub.

Fællesklubben formål er at styrke samarbejdet og fælleskabet mell. de 2 klubber og evt. andre faglige klubber i lufthavnene.

De to bestyrelsers seminar, var både starten og udbygningen af et allerede godt fagligt samarbejde, hvor vi erkendte at vi har samme udfordringer og interesser, vi laver det samme og arbejdet er vores.

Eks. Arb. Klub og Aviator klubben fortsætter som suveræne bestyrelser, valgt direkte af vores kollegaer, med selvstændig forhandlings ret og i øvrigt ejer af egne lokalaftaler.

Styregruppen i  fællesklubben er udpeget af de to klubbers bestyrelser.

Styregruppen for fællesklubben består af :

Michael ( Pyrus ) Marstrand / Eks. Arb. Klub

Bo Larsen / Eks. Arb. Klub

Ole Johansson / Eks Arb. Klub

Daniel Andersen / Aviator

Nick Melrose / Aviator

Leo Michelsen / Aviator

 

KR 70 års festen

6 April

Festerne kommer til at ligge den 27 August og den 3 september.

En af dagene, kommer der flere informationer – billetter – menu- reservationer m.m.

 

Miljø assistent

30 Marts

Miljø repræsentanterne har i dag genvalgt Søren Gaarn som miljø assistent

Valget forløb som flg :

Søren Gaarn 11 stemmer

Erik Sørensen 4 stemmer

Hans Olle Ejehag 3 stemmer