Seniorordning

 

 

LOKALAFTALE

mellem

SAS GROUND HANDLING (SGH)

og

Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

 

KR-A020

Vedrørende: Ansættelse under Seniorordning i CPHKR

 

 

  1. Formål/baggrund:

Med henblik på at skabe mulighed for, at fastholde medarbejdere i CPHKR under Ekspeditionsarbejdernes forhandlingsområde frem til pensionsalder, har parterne indgået aftale om, at tilbyde nedsat arbejdstid med fuld pensionsindbetaling til medarbejdere fra fyldte 60 år på nedenstående vilkår:

 

  1. Gyldighedsområde:

Aftalen er gældende for medarbejdere under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde.

 

  1. Fuld pension – reduceret arbejdstid:

Medarbejdere der inden for 12 måneder fylder 60 år, eller som er fyldt 60 år, har krav på ansættelse på nedsat arbejdstid med fuld pensionsindbetaling.

 

Arbejdstidsnedsættelsens begyndelse aftales i hvert enkelt tilfælde med den enkelte medarbejder, dog maksimalt med 3 måneders varsel til en måneds begyndelse forudsat at den pågældende medarbejder minimum er fyldt 60 år på dette tidspunkt.

 

  1. Arbejdstidsregler:

 

Arbejdstiden reduceres efter denne aftale til 82 % med tilsvarende reduktion i grundløn og tillæg. Pensionsindbetalinger i henhold til Industriens Overenskomst og lokalaftaler i SAS, beregnes dog fortsat på baggrund af 100 % ansættelsesprocent.

 

Arbejdstiden skal udgøre 82 % af arbejdstiden for en fuldtidsansat på det pågældende skift. Ved ansættelse på dagtid med en ugenorm på gennemsnitlig 37 timer, bliver den reducerede ugenorm 30,34 timer.

 

Medarbejderen kan vælge om den nedsatte arbejdstid skal lægges som deltid på dagen eller som hele fridage.

 

  1. Særligt om overarbejde:

Medarbejdere ansat under denne aftale kan påtage sig overarbejde, men der beregnes først overarbejde når fuld månedlig normaltid på det pågældende skift er nået. Timer op til fuldtid beregnes som mertid og udløser ikke overarbejdsbetaling.

Pensionsindbetalingerne forøges ikke ved udførelse af mertid op til 100 %.

 

  1. Øvrige vilkår:

Medarbejdere ansat under denne lokalaftale er i øvrigt omfattet af alle øvrige gældende lokalaftaler under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde.

 

Såfremt medarbejderen ønsker at returnere til 100 %´s arbejdstid skal dette varsles med 12 måneder.

 

  1. Ikrafttræden og opsigelse:

Nærværende aftale træder i kraft den 1. marts 2010.

 

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8, dog tidligst til udgangen af februar måned 2012.

 

 

København, den 3. november 2010

 

 

 

For SAS Ground Handling                                     For Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

 

___________________________                     _____________________________ 

Hans J. Bech                                                Bo Nielsen

Chef for Airside Operations                         Tillidsmand/Formand              

 

 

For Scandinavian Airlines System

 

 

___________________________                             _____________________________

Poul Gemzøe-Enemark                                Jørgen Westerberg                                

Director Industrial Relations                                             Næstformand