Overarbejdsaftale

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

KR-A013

Vedrørende: Overarbejdsaftale

 

  1. Formål/baggrund

Formålet er til enhver tid at kunne tilsikre en afvikling af driftsmæssige opgaver.

 

Denne aftale er indgået mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejderenes Klub i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2014 og i henhold til protokollat af 19. oktober 2014.

 

  1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde – dog er driftsområde KR-R og KR-T undtaget.

 

  1. Aftalens ordlyd

SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejdernes Klub er enige om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås, men at der kan forekomme forhold, der nødvendiggør overarbejde af hensyn til virksomhedens produktionsafvikling.

 

Der skal altid tilbydes mertid til deltidsansatte, inden der initieres overarbejde.

 

Medarbejderen kan ved overarbejde oplyse, om timerne ønskes til afspadsering eller til udbetaling. Der kan max udbetales 96 timer pr. år fra primo maj til ultimo april. Derefter bliver timerne tilskrevet medarbejderens afspadserings saldo.

 

Medarbejderen kan pr. mail frem til den 3. i den efterfølgende måned komme med ønske om timerne skal udbetales eller tilskrives afspadserings saldo . Timerne kan ses i Web-Roster (nuværende skiftsystem).

 

Overarbejde, som er tilskrevet medarbejderens afspadserings saldo, kan ikke udbetales.

 

Medarbejderens afspadseringssaldo må max være på 100 timer.

Ved månedens udgang vil medarbejdere med en afspadseringsaldo på over 8 timer, modtage en mail med henblik på plan for afvikling.

 

Medarbejdere – for hvem der ikke er aftalt en plan for afvikling – vil få udlagt afspadsering af overarbejde inden 4 måneder regnet fra udgangen af en kalendermåned. Afspadseringen afvikles som hele dage. Der gives minimum et varsel på 6×24 timer.

 

Tillidsmanden orienteres månedligt om omfanget af overarbejde.Tillidsmanden orienteres når overarbejde tilbydes – dog ikke ved trafikale ændringer på dagen.

 

Overarbejde, bortset fra i forbindelse med dages vagt, skal ske af frivillighedens vej.

Overarbejde på dagen skal dog altid ske under hensyntagen til den enkelte medarbejders personlige forhold.

 

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft pr. 1. januar 2015.

 

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8 stk. 2, dog tidligst til udgangen af februar måned 2017.

 

 

København, den 30. oktober 2014

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S                         For Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

 

___________________________                     ________________________

Hans Henrik Spangenberg                          Bo Nielsen

Direktør                                                      Tillidsmand/Formand

 

 

For Scandinavian Airlines System

 

 

___________________________                   _______________________

Klaus Jørgensen                                          Jørgen Westerberg

Forhandlingschef                                         Næstformand