Ferie og Søgnehelligdage

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

 

KR-A015

Vedrørende: Ferie og Søgnehelligdage.

 

  1. Formål/baggrund

Parterne har i denne Lokalaftale vedr. ferieplanlægning af såvel lovbaseret ferie, som feriefridage i henhold til overenskomsten af 1. marts 2000 samt ASH, indgået aftale om, at al frihed fra og med ferieåret 2003/2004 opgøres i timer. Parterne er enige om, at nedenstående timeberegning/ afregning overtager enhver af de i KR-B006 af 17. juni 02 givne afregninger i dage/uger.

 

  1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere i KR-B.

 

  1. Aftalens ordlyd

Ferien for medarbejdere med anderledes arbejdsform end én af de nedenfor nævnte reguleres forholdsmæssigt. Deltidsansatte vil blive reguleret jf. deres arbejdstidsprocent.

 

For medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 36 timer – incl betalt frokost:

3 ugers hovedferie (108 timer)

2 ugers restferie (72 timer)

3 ugers ASH (108 timer) (Se beregning nedenfor)

5 feriefridage (36 timer)

1 uges medarbejderbetalt frihed (36 timer) (Ved medarbejder ønske)

 

For medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer – incl. betalt frokost og med fri på helligdage:

3 ugers hovedferie (111 timer)

2 ugers restferie (74 timer)

5 feriefridage (37 timer)

1 uges medarbejderbetalt frihed (37 timer) (Ved medarbejder ønske).

For fast aften med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 34,5 timer – incl. betalt frokost:

3 ugers hovedferie (103,5 timer)

2 ugers restferie (69 timer)

3 ugers ASH (103,5 timer) (Se beregning nedenfor)

5 feriefridage (34,5 timer)

1 uges medarbejderbetalt frihed (36 timer) (Ved medarbejder ønske)

 

For natholdet med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 34,5 timer – incl. betalt frokost:

Ferie, 5 x 34,5 time (172,5 timer)

5 feriefridage (34,5 timer)

 

For natholdets vedkommende er der lavet en speciel aftale, hvor ferie og ASH (103,50 timer) samles og afvikles i arbejdsuger. Dette for at give natholdet maksimal ferie.

Natholdet arbejder 65 timer hver anden uge og har hver anden uge fri. ASH lægges over tørnen, som derved nedsætter den gennemsnitlig ugentlig arbejdstid til 32,5 timer.

 

Ferieplanlægning:

Ovenstående frihed fordeles over 1×3 og 3×2 kalenderugers frihed i perioden 1. maj til 30. april efterfølgende år. For medarbejdere der har tilvalgt medarbejderbetalt frihed, lægges denne som 1×36 timers medarbejderbetalt frihed +/- 2 timer, således at de 2 timer enten lægges til/trækkes fra afspadseringskontoen eller den enkelte trækkes i løn. Dette for at afvikle friheden som hele dage.

1×3 ferieperioderne indledes med weekend fri hvert andet år.

3×2 ferieperioderne indledes med weekend fri hvert år.

 

Hovedferien planlægges over 7 perioder.

 

Ferieregnskab

Ferieregnskabet (ferie, feriefri og ASH) gøres op med udgangen af ferieåret. Hovedferie, restferie samt feriefri lægges altid som hele uger. For at dette kan lade sig gøre, vil der i visse tilfælde blive suppleret med ASH timer. Dette betyder, at hvis medarbejderens sidste ferieuge (ASH) ikke er en hel uge, gives frihed uden løn, således at ferien udgør en hel uge.

 

I de tilfælde, hvor medarbejderen har feriedage til gode, kan de, hvis produktionen tillader det, indlægges som enkelte dage, efter ønske.

 

Afvikling af ASH enkeltdage.

Efter ønske kan ASH, i mindre omfang og under hensyntagen til trafikafviklingen, af­vikles som enkeltdage. Disse enkeltdage tages fra de sidste dage i vinter ASH perioden.

 

Sygdom i forbindelse med medarbejderbetalt frihed.

Som udgangspunkt afholdes friheden på et senere tidspunkt under hensyntagen til produktionen. Undtagelsesvis kan dagene dog udbetales efter aftale mellem ledelsen, klubben og den enkelte medarbejder.

 

Holdskifte.

Hvis en medarbejder efter eget ønske skifter hold/arbejdsområde og feriegruppe, indgår denne dermed i den nye feriegruppe og indplacering i det nye ferieskift sker med det samme. Hvis ændringen foretages grundet SGH dispositioner, skal medarbejderens oprindelige førstkommende feriefrihed respekteres. Derefter som ovenstående.

 

Bytning.

Bytning af ferieperioder mellem medarbejdere foretages således, at der byttes min. 1 uge af gangen. Der føres timeregnskab i forbindelse med bytning. I bytteperioden skal den medarbejder, som er tilstede, overtage den fraværendes vagter. Bytteseddel udfyldes efter normal procedure.

                                              

 

 

Søgnehelligdag.

 

Søgnehelligdags-beregning (ASH).

Forudsætningen for ASH-beregningen er lokalaftale KR-B006 af 17.06.02, hvor ASH blev afholdt i hele uger. Ved overgang til timeberegning er denne tilpasset således, at der fortsat kan afspadseres ASH-dage i hele uger.

 

Beregning af ASH dage for medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 36 og 34,50 timer.

 

  • ASH-opsparingen udgør *     (89 timer)
  • Arbejdstidsnedsættelsen pr. 4. oktober 1999 **   (9 timer)
  • Deltidsaftale                                     *** (9 timer)
  • I alt (oprundet + 1 time)                  (108 timer)
  • For hold med 34,5 timers arbejdsuge er det samlede antal ASH timer 103,5

 

* markeringerne er beskrevet efterfølgende  

 

  • Ved afbrydelse af ansættelsesforholdet opgøres regnskabet, og den enkelte medarbejder vil få udbetalt overskydende timer, og underskud af timer vil blive modregnet i den sidste løn. Dette gælder også den medarbejderbetalte frihed samt nedenfor nævnte fleksible vagter.

 

*

Beregningsmetoden er den for nuværende benyttede metode i SAS.

Udregningen baseres på en gennemsnitsberegning over 13 år foretaget af CPHIA.

 

**

Arbejdstidsnedsættelsen pr. 4. oktober 1999, hvor den ugentlige arbejdstid gik fra

37 t, 35 t, 35 t på henholdsvis 1., 2. og 3. skift til 37 t, 34 t, 34 t effektueres ikke.

 

***

Administrationsaftale aftale for deltidsansatte kompenseres med 9 timer pr. år. Disse indlægges i forbindelse med søgnehelligdagsafviklingen.

 

Ikrafttræden og Opsigelse:

Nærværende aftale træder i kraft 1. april 2004 og er senest revideret den 1. januar 2015.

 

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8 stk 2, dog tidligst til udgangen af februar måned 2017.

 

 

 

København, den 30. oktober 2014.

 

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S               For Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

 

___________________________                     ____________________________

Hans Henrik Spangenberg                          Bo Nielsen

Direktør                                                       Tillidsmand/Formand                      

For Scandinavian Airlines System

 

 

___________________________                             ____________________________

Klaus Jørgensen                                          Jørgen Westerberg                                 Forhandlingschef                                        Næstformand