Deltid

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

KR-A003

Vedrørende: Administrations aftale for deltidsansatte

 

  1. Formål/baggrund

Denne aftale beskriver fordelingen af fuldstidsansatte og deltidsansatte samt principper for tørnlægning af deltidsansatte.

 

Denne aftale er indgået mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejderenes Klub i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2014 og i henhold til protokollat af 30 oktober 2014.

 

  1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere i driftsområde KR-B under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde.

 

  1. Aftalens ordlyd

Det samlede antal deltidsmedarbejdere i SAS Ground Handling Denmark A/S må maximalt udgøre 30 procent af det samlede antal medarbejdere under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde.

 

Der tilbydes ansættelse på 50% og 75%. Øvrige ansættelsesprocenter skal aftales mellem parterne.

 

Den samlede procentvise andel af deltids medarbejdere på 50 % ansættelse skal minimum være 40 %. Den samlede procentvise antal af deltids medarbejdere på 75 % ansættelse skal minimum være 40 %. De resterende 20 % fordeles på henholdsvis 50 % og 75 % ansættelse. Ændring i dette forhold kræver enighed mellem parterne.

 

Arbejdstidsprocenten for deltidsansatte beregnes i forhold til arbejdstiden for en fuldtidsansat på det pågældende skift. Eksempelvis bliver ansættelse på 50% på 2. holdsskift, hvor en fuldtidsugenorm gennemsnitlig udgør 36 timer reduceret til en ugenorm på 18 timer.

 

Deltidsmedarbejderes fridagsmønster skal være kendt for tørnperioden. Senest 45 dage før frigives vagterne for den efterfølgende måned/periode. Dog ikke ved overgang til ny tørnperiode.

 

Deltidsmedarbejderne tørnlægges med 2 fridage i gennemsnit pr. uge over perioden.

 

Tørnen vil for den frigivne periode tilrettelægges med timer svarende til medarbejderens gennemsnitlige uge norm.

 

Dette vil fortsat være gældende selvom, der i perioden foretages tørnændringer.

 

Deltidsmedarbejdere har krav på minimum fri hver 4. weekend.

Deltidsmedarbejdere kan tørnlægges med minimum 5 timer og max 13 timers vagter.

 

Det er aftalt, at der er betalt frokost på alle skift.

 

Ved besættelse af fuldtidsstillinger og opnormering fra 50 % til 75 % arbejdstid tilbydes disse til deltidsansatte under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde efter kvalifikationer og SAS anciennitet, dog med respekt for omplaceringer efter selskabets personalepolitiske beredskab.

 

Ekspeditionsarbejdernes Klub skal orienteres om alle ændringer af arbejdstidsprocenter.

 

  1. Løn

Deltidsansatte aflønnes i henhold til lokalaftale KR-A001. Der tilbydes mertid frem til til månedsnorm for fuldtidsansat for samme område, herefter overtidbetaling i henhold til overenskomsten.

 

  1. Ferie

Medarbejderen indplaceres i det normale KR feriesystem.

 

  1. Sygdom

Alle deltidsansatte skal ved langvarig sygdom (sygdom overstigende 30 dage) have efterreguleret den udbetalte løn under sygdom, så den modsvarer den faktiske gennemsnitlige arbejdstidsprocent over de foregående hele 3 lønmåneder regnet fra indtrædelsen af den første sygedag i sygeperioden, forudsat at den pågældende medarbejder i de foregående 6 måneder har arbejdet væsentligt mere end den aftalte arbejdstidsnorm.

 

  1. Tidsbegrænsede ansatte

Medarbejdere, der ansættes på en tidsbegrænset kontrakt, kan max. få deres kontrakt forlænget 2 gange. Herefter skal medarbejderen enten fratræde eller ansættes på en tidsubegrænset kontrakt.

 

  1. “Køb” af vagter

Deltidsansatte kan købe vagter af øvrige medarbejdere udover deres ansættelsesprocent.

 

Når fridagsmønsteret er kendt: Der kan kun ”købes” vagt den ene af dagene i perioder med 2 sammenhængende fridage.

 

Når vagterne er kendt: Her kan byttes i henhold til gældende lokalaftale KR-A008 – Byttevagtsordning.

 

Disse vagter aflønnes med almindelig timeløn. Køb af vagter kan ikke medføre ændringer af medarbejderens ansættelsesprocent.

 

  1. Særligt for nathold

Parterne er enige om, at natholdenes vagter kan slutte kl. 08.00, såfremt dette er optimalt for Airside Operations drift og at skifteholdstillægget – i henhold til Industriens Overenskomst § 15, stk. 8 – til nattevagter samtidig udbetales til vagtens afslutning, selvom dette tidspunkt måtte ligge efter kl. 06.00.

 

Såfremt vagterne skal forlænges yderligere end kl. 08.00 skal der opnås enighed ved tørnforhandlingerne.

 

  1. Fastansatte deltidsansatte på 75 % pr. 19. oktober 2014.

Det er aftalt, at for nuværende fastansatte medarbejdere på 75 % vil der fortsat tilbydes fri minimum hver 3. weekend og en minimum vagtslængde på 6 timer. Pr. 19. oktober 2014 kan der ikke tilkomme yderligere medarbejdere med denne arbejdstidstilrettelæggelse.

 

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft pr. 1. januar 2015.

 

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8 stk. 2, dog tidligst til udgangen af februar måned 2017.

 

Øvrigt

Nærværende aftale erstatter KR-B004.

 

 

København, den 30. oktober 2014

 

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S                         For Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

 

___________________________                     ________________________

Hans Henrik Spangenberg                          Bo Nielsen

Direktør                                                      Tillidsmand/Formand

 

 

For Scandinavian Airlines System

 

 

___________________________                   _______________________

Klaus Jørgensen                                          Jørgen Westerberg

Forhandlingschef                                         Næstformand